Algemene voorwaarden Studiehulp.NU


Artikel 1: Definities 

1.1   Studiehulp.NU: Studiehulp.NU ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 58089640

1.2   De Ouder/Verzorger: ieder natuurlijk persoon met wie Studiehulp.NU een Overeenkomst sluit, in de regel: de ouder(s)/verzorger(s) van de Leerling.

1.3   De Leerling: ieder natuurlijk persoon welke voor de diensten van Studiehulp.NU wordt ingeschreven.

1.4   Overeenkomst: iedere Overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Studiehulp.NU en de Ouder/Verzorger tot stand komt.

1.5   Totstandkoming van de Overeenkomst: de Overeenkomst komt schriftelijk tot stand als gevolg van het invullen van het inschrijfformulier en het ondertekenen van de betalingsmachtiging.

1.6   De Coördinatoren: de Coördinatoren zijn degenen die binnen Studiehulp.NU verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken.

1.7   De Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op het inschrijfformulier vermelde prijzen voor het betreffende schooljaar voor de diverse door Studiehulp.NU aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting is geen BTW verschuldigd, tenzij anders vermeld.

1.8   De duur van de Overeenkomst

a.   De overeenkomst vangt aan op de dag dat de Leerling bij Studiehulp.NU is begonnen en duurt voort t/m 15 juli 2022, dan wel tot schriftelijke wederopzegging door de Ouder/Verzorger (zie artikel 1.8.e).

b.   Wisseling van pakket: in overleg met de Ouder/Verzorger, de Leerling, de Coördinator en de Studiecoach, kan er op basis van een evaluatiegesprek gewisseld worden van pakket. De wijziging gaat in per de 1e of 15e van een kalendermaand volgend op het moment dat de wijziging is kenbaar gemaakt met inachtneming van een termijn van tenminste 2 weken.

c.   Aangepaste afspraken worden altijd door de (assistent-) Coördinator per e-mail bevestigd.

d.   Opzegging gebeurt altijd per mail en in principe na overleg met de Coördinator en vindt plaats per de 1e of de 15e van de maand, volgend op het moment dat de bevestiging van de opzegging door Studiehulp.NU per e-mail is ontvangen en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

e.   Volgend op het in punt d. hiervoor bedoelde gesprek wordt de opzegging en de einddatum door de (assistent-) Coördinator per e-mail aan de Ouder/Verzorger bevestigd.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1   De Ouder/Verzorger verplicht zichzelf tot het aanleveren en op tijd wijzigen van juiste e-mail- en adresgegevens ten behoeve van betalingsmachtiging en contact.

2.2   Persoonsgegevens worden door Studiehulp.NU zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor medewerkers van Studiehulp.NU in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

2.3   De Ouder/Verzorger en de Leerling hebben recht tot inzage en correctie van het leerling dossier.

2.4   De door de Leerling in vertrouwen aan Studiehulp.NU of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de Ouder/Verzorger, tenzij Studiehulp.NU dit tegen het belang van de Leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten of andere betrokkenen op het spel staat. Dit is ter beoordeling van Studiehulp.NU.

2.5   Alle door Studiehulp.NU geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Studiehulp.NU. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Studiehulp.NU vermeld wordt, Studiehulp.NU uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

2.6   Studiehulp.NU is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van leerlingen tijdens het bezoek aan Studiehulp.NU.

2.7   Voor de begeleiding is Studiehulp.NU volledig afhankelijk van de medewerking van de Leerling. Als de Leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Studiehulp.NU hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

2.8   Het is niet toegestaan beeld en/of geluidsopnamen te maken van online begeleiding, noch deze te (doen) verspreiden of openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen.

2.9   Studiehulp.NU biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Studiehulp.NU verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van het afgenomen dienstenpakket.

2.10  In gevallen van overmacht kan de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Studiehulp.NU kan hier redelijkerwijs niet aansprakelijk voor worden gesteld.

2.11  De Leerling kan geschorst worden indien de Leerling zich niet houdt aan de huis- en gedragsregels van Studiehulp.NU, niet gemotiveerd of openstaat voor begeleiding, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de Leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij Studiehulp.NU. Dit ter beoordeling van Studiehulp.NU, onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de Leerling. In geval van schorsing worden de kosten van de door de Leerling gevolgde begeleiding gedurende de periode van de in artikel 1.8.e van de Definities omschreven opzegtermijn in rekening gebracht.

2.12  Eventuele klachten of vragen over een incasso kunnen  binnen 14 dagen het bedrag is geïncasseerd ingediend worden bij de Financiële Administratie via administratie@Studiehulp.NU  (zie ook artikel 3 onder “Tarieven en Betaling”).

 

Artikel 3: Tarieven en Betaling

3.1   De Ouder/Verzorger is aan Studiehulp.NU het tarief voor de door de Leerling gevolgde dienst verschuldigd (zie artikel 7 onder “Definities”.

3.2   Studiehulp.NU is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de Overeenkomst de Tarieven te wijzigen en zal de Ouder/Verzorger hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen. In principe worden elke zomervakantie de Tarieven herzien.

3.3   Aan het begin van de begeleiding is de Ouder/Verzorger aan Studiehulp.NU inschrijfkosten verschuldigd ter grootte van €27,50. Voor de leerlingen die de dienst Studiecoaching hebben afgenomen zijn er éénmalige kosten verschuldigd van €15 voor de Plan-agenda en €15 voor het werkboek `Leren Leren’. De borg van de kluissleutel is €10,-. Op voorwaarde dat de kluissleutel eind van het schooljaar weer is ingeleverd wordt deze borg één maand na afloop van het begeleidingstraject gerestitueerd.

3.4   De incasso geschiedt altijd automatisch. Voor bijlessen ligt de incassodatum tussen de 13e en de 15e van de maand en voor de diensten tussen de 26e en de 29e van de maand.

3.5   Indien de incasso, om welke reden dan ook, twee keer niet uitvoerbaar is, is de Ouder/Verzorger van rechtswege in gebreke. De Ouder/Verzorger is extra kosten verschuldigd in verband met de niet uitvoerbare incasso. In geval van verzuim zijn alle vorderingen, inclusief de wettelijke rente, op de Ouder/Verzorger direct opeisbaar. Indien Studiehulp.NU overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Ouder/Verzorger.

3.6   Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de incassodatum aan Studiehulp.NU kenbaar te worden gemaakt, tenzij de Ouder/Verzorger de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

3.7   De incassoperiode voor de verschillende diensten loopt van de 15e tot en met de 14e van de daaropvolgende maand. Mocht de startdatum niet gelijk lopen met de incassoperiode, dan vindt de eerste incasso 10 dagen na aanvangsdatum van de leerling plaats. De kosten worden berekend voor de dagen (inclusief weekenden en vakantiedagen) vanaf de start van de dienstverlening tot aan de 14e van dezelfde of opvolgende maand afhankelijk of de Leerling respectievelijk in diezelfde maand of in de voorgaande maand gestart is. Voor het bepalen van het te betalen bedrag wordt het maandtarief met 12 vermenigvuldigd, vervolgens gedeeld door 365 en vervolgens vermenigvuldigd met het hierboven genoemde aantal dagen. Hiermee doen we in de praktijk zoveel mogelijk recht aan de werkelijk genoten begeleiding.


Artikel 4: Diensten: Studiecoaching, Huiswerkbegeleiding en RAC

4.1   De voor de diensten geldende tarieven zijn maandbedragen – er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel schooldagen bevat. Het maandbedrag is echter elke maand gelijk en is tot stand gekomen door het jaarlijkse tarief onder 10½ maanden te verdelen van 23 augustus 2021 t/m 15 juli 2022.

4.2   Extra Studiecoaching buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht. Hiervoor geldt een tarief van € 28,50 per dag.

4.3   Openingstijden, vakantie- en feestdagen:

a.   Onze openingstijden zijn maandag t/m donderdag van 10:30 tot 18:30 en vrijdag van 10:30 tot 17:30.

b.   Tijdens de herfst-, kerst, voorjaars- en meivakantie zijn we bij voldoende aanmelding open tussen 11:00 en 14:00.

c.   In de vakantieweken kan Studiehulp.NU, mits van te voren met de Ouder/Verzorger gecommuniceerd, gewijzigde openingstijden en –dagen hanteren.

d.   In de zomervakantie en op de volgende feestdagen is Studiehulp.NU gesloten: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag , Hemelvaartsdag en de dag erna, en 2e

e.   De website van Rijksoverheid.nl wordt aangehouden voor de bovenstaande feest- en vakantiedagen voor Regio Noord.

f.   Zowel de vakantie- als de feestdagen zijn verwerkt in het maandtarief.

g.   Gemiste dagen: bij de aanvang van de dienstverlening Studiecoaching worden vaste dagen afgesproken waarop de leerling aanwezig is. Van de vooraf aangegeven dagen kan in principe niet worden afgeweken. Incidenteel kan, na overleg, een gemiste dag worden ingehaald.: Bijlessen,

  

Artikel 5: Bijlessen

5.1   De ouder/verzorger ontvangt een mail met de inloggegevens voor ons online systeem HOMi. Hierin staan de bijlessen en kunnen de verslagen gelezen worden.

5.2   Ingeplande bijlessen kunnen 1 werkdag voor de desbetreffende afspraak vóór 9:30 kosteloos worden afgezegd. In alle andere gevallen wordt de bijles volledig in rekening gebracht. Afzeggingen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze binnenkomen op administratie@Studiehulp.NU.

5.3   Studievaardigheidstrainingen maken deel uit van  Studiecoaching en wordt daarom niet apart in rekening gebracht.