Privacybeleid Studiehulp.NU

Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van onze klanten (ouders, verzorgers en leerlingen), sollicitanten en medewerkers? U leest het in deze privacyverklaring.


Algemeen: de gedragscode van Studiehulp.NU

Wie bij ons werkt kent onze gedragscode en houdt zich daaraan.

 • Wij respecteren de dataprivacy van al onze relaties.
 • Wij zorgen uitstekend voor de aan ons toevertrouwde gegevens.
 • Wij zorgen dat onbevoegden niet bij de aan ons toevertrouwde gegevens kunnen komen.
 • Wij verzamelen niet meer gegevens dan benodigd voor de relatie die we met elkaar hebben en het doel dat we met elkaar nastreven.
 • Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is.
 • Als onze klanten vertrouwelijke gegevens van ons ontvangen, leggen wij ze dezelfde zorgplicht op.
 • Wij leveren, delen of verkopen geen herleidbare data aan welke andere partij dan ook, tenzij wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.


Over ons

Studiehulp.NU is een dienstverlenende organisatie, die ondersteuning aanbiedt aan klanten en organisaties op het gebied van huiswerkbegeleiding, bijles, examentrainingen en overige trainingen. Studiehulp.NU is gevestigd aan de Kerklaan 30 te Haren.

Met privacy-gerelateerde vragen kunt u terecht bij info@Studiehulp.NU of 050 – 76 76 060.


Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van klanten, sollicitanten en medewerkers en voor verschillende doeleinden.
De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.

 • Als u klant wordt bij ons breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen. Tevens gebruiken wij de gegevens voor kwaliteitsmetingen en enquêtes om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. De gegevens van klanten bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar. Gegevens die niet onder de fiscale bewaarplicht vallen zullen wij verwijderen nadat deze niet langer meer noodzakelijk zijn. Leerling gegevens en gegevens over de voortgang bewaren we 7 jaar, omdat daarmee voortgezette dienstverlening na een onderbreking beter op maat aangeboden kan worden.
 • Als sollicitant verstrekt u ons persoonlijke gegevens, zodat wij uw sollicitatie kunnen beoordelen. Als u niet bij ons in dienst komt, verwijderen we deze gegevens binnen 4 weken na ons laatste contact (tenzij u ons toestemming geeft om deze langer te bewaren voor bijvoorbeeld toekomstige vacatures, in dat geval bewaren we uw gegevens maximaal 1 jaar).
 • Als u als medewerker bij ons in dienst treedt dan breiden wij de persoonsgegevens uit met de informatie die nodig is voor het arbeidscontract en de administratieve verplichtingen. Deze gegevens verwijderen wij 7 jaar na uw uitdiensttreding. Bepaalde persoonsgegevens worden mogelijk langer bewaard, bijvoorbeeld in het geval van claims, audits en juridische/fiscale verplichtingen.

 

Geïnteresseerden, klanten en leerlingen

Via het contactformulier op deze website en via andere kanalen ontvangen wij persoonlijke gegevens van medewerkers, geïnteresseerden en vertegenwoordigers van organisaties.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Uw naam
 • Naam van uw kind (de leerling)
 • Schoolgegevens van uw kind
 • Adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • Contact- en telefoonnotities
 • School en mentor (inclusief mailadres)


Bij zakelijke relaties daarnaast nog:

 • Naam van de organisatie
 • Naam van de medewerker/vertegenwoordiger
 • Functie
 • Website
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 • E-mailadres


Deze gegevens slaan wij op in ons CRM-systeem, in contracten en in de financiële administratie. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de partij die voor de administratieve verwerking is ingeschakeld.

Voor geïnteresseerden hanteren we een bewaartermijn van 2 jaar na het laatste contact, voor klanten houden we ons aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.


Sollicitanten en medewerkers bij Studiehulp.NU

Als u solliciteert bij Studiehulp.NU dan verwerken we van u de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleidingen
 • Werkervaring
 • Indien van toepassing; referenties
 • Contact- en telefoonnotities

Als u niet bij ons komt werken, verwijderen wij deze gegevens na 4 weken, tenzij wij met u een andere afspraak hebben gemaakt.

Als u bij ons komt werken, dan vullen we de gegevens aan om tot een volwaardig personeelsdossier te komen. Denk hierbij aan:

 • BSN-nummer
 • Geboorteplaats
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Bankrekeningnummer
 • Eventueel kopie werkvergunning, verblijfsvergunning
 • Eventueel kopieën van polissen, diploma’s en andere documenten
 • Arbeidscontract
 • VOG
 • Beoordelingen
 • Vakantie- en verzuimregistratie

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

De gegevens worden opgeslagen in uw personeelsdossier, waar alleen de bevoegde medewerker en u toegang toe hebben.


Delen van informatie met derden

Studiehulp.NU deelt in bepaalde gevallen gegevens met derden. Dit doen wij om onze dienstverlening optimaal te kunnen aanbieden en is gericht op het verbeteren van de dienst richting onze klanten. Als klant kunt u op elk moment kenbaar maken dat de informatie-uitwisseling ongewenst is. Wij zullen dat per ommegaande beëindigen en waar mogelijk en relevant de betrokken partijen verzoeken de informatie te verwijderen. Wij delen onze informatie o.a. met;

 • School of mentor van ingeschreven kind. Vanuit Studiehulp.NU geloven we in een integrale aanpak bij het ondersteunen van uw kind. Hierbij delen wij voortgangsinformatie uit met ouders en/of verzorgers, maar ook met school (of mentor). Op verzoek kunnen wij deze informatie-uitwisseling beëindigen. 

 

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van een uitgebreide set aan organisatorische en technische maatregelen. Als wij gegevens verstrekken aan een verwerker die aan ons een dienst verleent, hebben wij in de verwerkersovereenkomst goede afspraken gemaakt en zorgen ervoor dat deze partij minimaal hetzelfde niveau hanteert als bij Studiehulp.NU van toepassing is.


Wijzigingen

Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de website van Studiehulp.NU.