We zijn 5 geworden!

Ter ere van dit lustrum houden we een leuke winactie!

 

Wat kun je winnen?

1e prijs: weekendje Amsterdam met de hele familie (max. 4 personen) met op zondag een bezoek aan het NEMO Science museum.

2e prijs: Albert Heijn boodschappenmand t.w.v. €75

3e prijs: 5 toegangskaarten voor Sportcentrum Energy Haren

 

Wat moet je doen?

Ga naar het vastgezette bericht op www.facebook.com/Studiehulp.NU, volg de instructies en stuur ons je mooiste slogan via www.Studiehulp.NU/mijn-slogan-inzending. We zijn benieuwd naar jullie inzendingen en hopelijk ga je met een mooie prijs naar huis (of Amsterdam)!

 

De uitreiking

De uitreiking vindt plaats op het lustrumfeest op zaterdag 12 januari om 21:00 door wethouder Michiel Verbeek.

Check de video:

Met dank aan onze sponsoren:

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op winacties op de website en Facebookpagina’s van Studiehulp.NU. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met onderstaande Algemene voorwaarden.

1. Iedere deelnemer kan maximaal één keer aan deze winactie meedoen.
2. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
3. Deelname aan de winactie kan tot en met 31 december 2018.
4. De jury bestaat uit het team van Studiehulp.NU. Medewerkers van Studiehulp.NU zijn uitgesloten van deelname.
5. De jury maakt een selectie van de 3 beste slogans. 
6. Alle slogans worden eigendom van Studiehulp.NU; als deelnemer van de winactie doe je afstand van alle rechten en van het intellectuele eigendom van je ingezonden slogan.
7. Studiehulp.NU mag onbeperkt gebruik maken van de winnende slogan.
8. De ingezonden slogans moeten vrij zijn van intellectuele rechten, om te vermijden dat er bestaande copyrights en gedeponeerde merken in de slogans opgenomen worden die kunnen leiden tot juridische betwistingen (zend daarom geen al bestaande slogans in!).
10. Zowel bij de inzending als op 4 januari 2019 17:00 uur, moet de Studiehulp.NU Facebook pagina geliket zijn en moet het originele `win een weekendje weg’ bericht openbaar gedeeld zijn.
11. De winnaars worden op 4 januari 2019 ten eerste telefonisch op de hoogte gesteld, en indien Studiehulp.NU de deelnemer niet heeft weten te bereiken, wordt dit vervolgens via Messenger en daarna per e-mail geprobeerd.
12. Indien een winnaar voor woensdag 9 januari 2019 niet bereikt kan worden of gereageerd heeft, wordt de deelnemer uitgesloten van deelname.
13. De hoofdprijs van de winactie is een weekendje weg naar Amsterdam voor een familie van maximaal 4 personen en bestaat uit een overnachting in Amsterdam op een zaterdag en entree voor het Nemo Science museum op de dag erna.
14. Verzilveringsdatum van de hoofdprijs is een weekend naar keuze tussen 18 januari 2019 en 31 maart 2019.
15. De winnaars en hun families worden uitgenodigd op zaterdag 12 januari 2019 om 21:00 hun prijs in ontvangst te nemen op het Studiehulp.NU lustrumfeest in de Utoopzaal van Vleugel F van de Biotoop.
16. Indien noch de winnaar van `het weekendje weg’ noch één van de familieleden de prijs in ontvangst kan nemen, gaat de prijs naar de deelnemer die als tweede is geëindigd.
17. Een foto van de uitreiking kan in de media of op social media gebruikt worden voor promotionele doeleinden door Studiehulp.NU.
18. De prijs is persoonlijk en niet inwisselbaar voor contant geld.
19
. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u het websiteformulier heeft gestuurd en de instructies heeft opgevolgd. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
20. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Studiehulp.NU kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
21. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig zijn binnen een radius van 20km rond Haren.
22. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Studiehulp.NU is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs.
23. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Studiehulp.NU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
24. Studiehulp.NU is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
25. Studiehulp.NU is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
26. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Studiehulp.NU mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. De persoonsgegevens van de winnaars kunnen voor promotionele doeleinden bewaard en gebruikt worden maar niet langer dan t/m 31 december 2020.
27. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Studiehulp.NU gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
28.
Op de afgesproken dagen en tijden kan de gewonnen prijs door de winnaar worden afgehaald of wordt de prijs aan de winnaar uitgereikt. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, of het niet tijdig aanwezig zijn op de genoemde plaats en tijdstip, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Studiehulp.NU gerechtigd een andere winnaar te trekken.
29. Studiehulp.NU is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
30.
Studiehulp.NU heeft het recht opmerkingen op Social media te verwijderen.
31. Studiehulp.NU is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Studiehulp.NU daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Studiehulp.NU op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
32. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden aan.
33. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Studiehulp.NU zal zo spoedig mogelijk reageren.
34. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.